Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Velimira Škorpika 21-23
HR-10090 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 3473 800
Fax:
+385 1 3473 851
E-mail:
Broj registra
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
OIB
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC:
Broj računa:
2484008-1500127060
IBAN:
HR712484008150012706 0